Om het evenement ‘DivisionGaming LanParty’ in goede banen te laten verlopen is dit reglement van toepassing. Tijdens het evenement ‘DivisionGaming LanParty’ is ook de Nederlandse wetgeving van toepassing.

Het reglement is ook beschikbaar in PDF-formaat.

1.1 Definities

  • Reglement

Dit is het reglement voor het evenement ‘DivisionGaming LanParty’, gehouden op 26, 27 en 28 januari 2018.

  • Het evenement

Het evenement genaamd ‘The Third Division’ officieel onderdeel van en georganiseerd door ‘DivisionGaming LanParty’.

  • Organisatie

De organisatie is de groep personen die het evenement organiseert. Hieronder vallen organisatoren, toezichthouders en de netwerkbeheerders die onder anderen te herkennen zijn aan het t-shirt met de belettering ‘crew’ en het logo van ‘DivisionGaming LanParty’.

  • Deelnemer

Een deelnemer is iemand die zich ingeschreven heeft op www.divisiongaming.nl en met zijn of haar ticket heeft ingecheckt.

  • Bezoeker

Een bezoeker is iemand die een bezoek brengt aan een organisator of deelnemer van het evenement.

  • Buitenstaander

Een buitenstaander is iemand die niet deelneemt en geen bezoek brengt aan het evenement. Hij of zij heeft niets te maken met het evenement.

  • Locatie

De locatie is het Zalencentrum Mansier te Oudleusen, genaamd ‘Zalencentrum Mansier’ en het nabij gelegen terrein. Deze locatie bevindt zich aan de Parallelstraat 2 op de postcode 7722 TD in Oudleusen.

1.2 Geldigheid

De organisatie behoudt zich het recht om het reglement ten aller tijde voor aanvang van het evenement zonder vermelding van reden te kunnen wijzigen.

1.3 Consequenties

Deelnemers aan het evenement gaan bij inschrijving akkoord met dit reglement. Voor bezoekers en buitenstaanders gaat dit reglement in zodra zij zich begeven op het terrein van de genoemde locatie, ook hiervoor geldt ditzelfde reglement. Wie zich weigert tijdens het evenement aan de regels te houden, kan op verzoek van de organisatie de verdere toegang tot dit evenement worden ontzegd.

2. Aansprakelijkheid

2.1 Schade

De organisatie is op geen enkele wijze aansprakelijk voor de geleden schade van de deelnemer/bezoeker tijdens het evenement.

2.2 Diefstal

De organisatie is op geen enkele wijze aansprakelijk voor diefstal tijdens het evenement.

2.3 Verantwoordelijkheid

De deelnemer/bezoeker is volledig verantwoordelijk voor zijn of haar handelingen en handelingen verricht vanaf zijn of haar computer.

2.4 Onderzoek

De deelnemer/bezoeker kan in geval van overtreedbare handelingen verzocht worden mee te werken aan een onderzoek.

2.5 Annulering deelname

De deelnemer heeft het recht tot ten minste één maand voor aanvang van het evenement zijn deelname te annuleren, hierop kan de deelnemer zijn ticket behouden voor de éérst volgende editie.
De afvallende deelnemer kan zijn/haar ticket ter verkoop aanbieden. Creditatie is echter niet van toepassing.

2.6 Niet in het reglement

Indien er zaken zich voordoen die niet zijn genoemd in dit reglement, beslist de organisatie hoe te handelen.

3. Gedrag

3.1 Opvolgen aanwijzingen organisatie

De deelnemer/bezoeker/buitenstaander zal de aanwijzingen van de organisatie opvolgen.

3.2 Vandalisme

Bij het met opzet vernielen van eigendommen van anderen volgt directe ontzegging van de toegang tot het evenement en directe aangifte bij de politie. Bij beschadiging van de locatie door ongepast gedrag zal de schade die hierdoor wordt ondervonden door de organisatoren worden verhaald op de dader.

3.3 Geweld

In het geval van een vechtpartij tussen twee of meerdere personen zullen de betrokken personen tot de orde worden geroepen. Indien de organisatoren dit nodig acht, kunnen de personen worden verwijderd van het evenement en de toegang worden ontzegd.

3.4 Afval

De deelnemer/bezoeker zal zijn of haar afval dienen te deponeren in de daarvoor bestemde afvalbakken. Bij het vertrek in welk geval dan ook dient de deelnemer zijn of haar plek schoon achter te laten.

3.5 Apparatuur en voorwerpen

De deelnemer/bezoeker zal zonder uitdrukkelijke toestemming niet aan apparatuur en/of voorwerpen van zowel het evenement als van andere deelnemers komen.

3.6 Handel en reclamematerialen

De deelnemer/bezoeker zal zonder uitdrukkelijke toestemming geen handel of reclamematerialen mogen betrekken op de locatie van het evenement.

3.7 Cheats, hacken en belemmering netwerk

Voor de deelnemer/bezoeker is het verboden gebruik te maken van programma’s die hem of haar voordeel geven ten opzichte van andere deelnemers. Ditzelfde geldt voor het gebruik van programma’s die op welke wijze dan ook een belemmering vormen op het netwerk.

Het verspreiden van auteursrechtelijk beschermde software, virussen, spyware, worms en/of andere software welke schade aanbrengt aan apparatuur is verboden op het netwerk.

3.8 Roken

Voor de deelnemer/bezoeker is het verboden binnen te roken. Roken kan buiten op de aangegeven plaatsen.

3.9 Voedsel en drinken

Voor de deelnemer/bezoeker is het verboden eigen voedsel en drinken mee te nemen. Op de locatie is catering aanwezig waar dit te verkrijgen is.

3.10 Verboden voorwerpen

Voor de deelnemer/bezoeker is het verboden wapens, lasers, geluidsboxen, actief gekoelde koelboxen/kasten te bezitten tijdens het evenement (door pc gevoede koelboxen inbegrepen).

4. Toegang

4.1 Toegang deelnemer

De deelnemer zal enkel toegang hebben tot het evenement wanneer hij of zij zich heeft ingeschreven en betaald heeft voor zijn of haar ticket en minimaal de leeftijd heeft van 14 jaar. De deelnemer dient zich bij het inchecken verplicht te legitimeren met een door de Nederlandse overheid erkend persoonsbewijs.

De toegang voor de deelnemer tot locatie zal enkel worden verleend op vertoon van incheckkaart of toegangsband.

De deelnemer zal tijdens het gehele evenement de toegangsband bij zich dragen. Wanneer de deelnemer op verzoek van de organisatie geen toegangsband kan vertonen kan de organisatie de deelnemer de toegang tot het evenement ontzeggen.

4.2 Toegang bezoeker

De bezoeker zal enkel toegang hebben tot de locatie met toestemming van de organisatie. De bezoeker dient zich verplicht te legitimeren met een door de Nederlandse overheid erkend persoonsbewijs.
De bezoeker zal vervolgen zijn/haar aanwezigheid van het evenement de toegangsband bij zich dragen. Wanneer de bezoeker op verzoek van de organisatie geen toegangsband kan vertonen kan de organisatie de bezoeker de toegang tot het evenement ontzeggen.

4.3 Toegang buitenstaander

De buitenstaander is het verboden het evenement te betreden.

4.4 Toegang ontzegging

Het is de organisatie vrij om, zonder reden, de deelnemer/bezoeker te verwijderen van het evenement.

Wanneer de deelnemer zonder geldige reden verwijderd wordt van het evenement zal hij of zij een evenredig deel van de ticketprijs terug krijgen.

Wanneer de deelnemer met het overtreden van dit reglement verwijderd wordt van het evenement zal hij of zij geen recht behouden op evenredige teruggave van de ticketprijs.

5. Controle

5.1 Surveillance

De organisatie zal tijdens het gehele evenement surveillancerondes maken in en om de locatie, dit om de veiligheid en het toezicht zo goed mogelijk te bewaken. Het is op welke wijze dan ook verboden deze rondes te verhinderen.

5.2 Apparatuur

De organisatie is gemachtigd, in verband met brandveiligheid, controle uit te voeren aan apparatuur van de deelnemer.

5.3 Bagage

De organisatie is gemachtigd om in bagage zoals tassen en kratten van de deelnemer/bezoeker te doorzoeken op verboden voorwerpen zoals beschreven in punt 3.10.

5.4 In bewaring

De organisatie is gemachtigd, wanneer daar aanleiding toe is, verboden voorwerpen beschreven in punt 3.10 van de deelnemer/bezoeker in bewaring te nemen tot aan het einde van het evenement.

De deelnemer/bezoeker krijgt bij het afgeven van ingenomen voorwerp bewijs van ontvangst en is verplicht deze aan het einde van het evenement te tonen bij teruggave van het voorwerp.

Indien de deelnemer/bezoeker weigert mee te werken bij in bewaring nemen van het voorwerp of voorwerpen kan de toegang tot het evenement worden ontzegt.

6. Locatie

6.1 Parkeren

De deelnemer/bezoeker zal enkel zijn of haar auto parkeren op de daarvoor aangegeven parkeerplaatsen.

6.2 Stroom

De deelnemer/bezoeker zal de stroomvoorziening die beschikbaar is gesteld enkel gebruiken voor het aansluiten van computerapparatuur.

6.3 Gebruik van locatie voorzieningen

De deelnemer/bezoeker zal de voorzieningen die beschikbaar zijn gesteld door de locatie geheel op eigen risico gebruiken. De organisatie is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor de geleden schade aan de apparatuur en/of voorwerpen van de deelnemer/bezoeker.

6.4 Camerabewaking

De deelnemer/bezoeker zal zich ervan bewust zijn dat er op de locatie gebruik wordt gemaakt van camerabewaking. Tijdens het evenement zal de organisatie van het evenement ook gebruik maken van eigen camerabewaking. Bovendien dienen de beelden van beide partijen (locatie en organisatie) als geldig bewijs bij een strafbaar feit.